Αριθμός Διαγωνισμού 10297

Προκηρύξεις  09.01.2018

Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση και συνδρομή δύο (2) αδειών Λογισμικών της «Autodesk Subscription, Autodesk Infrastructure  Design Suite Premium» (AutoCad), για το έτος 2018 (Α.Δ.10297).

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 24-01-2017, και ώρα έως και 11:00.