Συμμετοχή σε Έργα στο Εξωτερικό

Έργα  14.06.2016

Η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Υπηρεσιών Συμβούλου σε έργα του εξωτερικού με αντικείμενα παροχής υπηρεσιών συναφή με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς σε σύμπραξη με εταιρείες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα φάση, η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει στους εξής διεθνείς διαγωνισμούς:

 • Ουκρανία:

  • Υποβοήθηση των Ουκρανικών Αρχών για την βελτίωση των υποδομών τους. Η διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Συμβολή στη μεταρρύθμιση της διαχείρισης του κύκλου των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, την έγκριση, την προμήθεια, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την εφαρμογή των νομοθετικών, διοικητικών, λειτουργικών και οργανωτικών βελτιώσεων.

  • Μείωση των διαδικαστικών και διοικητικών εμποδίων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των έργων υποδομής, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 • Σερβία:

  • Υποβοήθηση της Διοίκησης της Σερβίας στην προετοιμασία έργων. Η διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Υποστήριξη του Τμήματος Συμβάσεων και Συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας της Σερβίας στον Προγραμματισμό, την Εκπαίδευση και την Προετοιμασία Έργων. Η διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

 • Αίγυπτος:

  • Υπηρεσίες Συμβούλου για τον προσδιορισμό της Στρατηγικής για τη Μεταρρύθμιση του Σιδηροδρομικού Τομέα της Αιγύπτου. Η διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • Υπηρεσίες Συμβούλου για την προετοιμασία ενός συμβολαίου διαχείρισης των Αιγυπτιακών Κρατικών Σιδηροδρόμων.