Πιστοποιήσεις Εταιρείας

Η Εταιρεία  01.09.2017

Πιστοποίηση ISO 9001

H Εταιρεία διαθέτει από το  2002 πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Σήμερα είναι σε ισχύ πιστοποίηση της Εταιρείας, αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης έργων, σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

 

Δείτε το Πιστοποιητικό

 

Πιστοποίηση OHSAS 18001

Η  ΕΡΓΟΣΕ έχει  εγκατεστημένο από το 2003 ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Σήμερα είναι σε ισχύ πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

 

Δείτε το Πιστοποιητικό

 

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας

Από το 1997, η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Αυτό αποδεικνύεται και από την έγγραφη επιβεβαίωση της Διαχειριστικής της Επάρκειας ως δικαιούχου έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, την οποία διαθέτει από τον Νοέμβριο του 2008.

 

 Δείτε το Πιστοποιητικό