Αριθμός Διαγωνισμού 2503

Προκηρύξεις  09.03.2016

«Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από την έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Χ.Θ. 219+400 έως την είσοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ. 235+650» (Α.Δ. 2503)

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 26-04-2016, ώρα 10:00

Προθεσμία παραλαβής τευχών διαγωνισμού: 20-04-2016, ώρα 14:00.

Περίληψη Διακήρυξης
• Οδηγίες Παραλαβής Τευχών Διαγωνισμού