Χρηματοδότηση

Η Εταιρεία  30.03.2016

Οι πηγές χρηματοδότησης των έργων που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ είναι οι εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το Ελληνικό Δημόσιο εξασφαλίζει την εθνική δημόσια δαπάνη των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών.
Επίσης, συμβάλλει στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, με την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και την κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών αυτών.

 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης. Χρηματοδοτεί σχέδια σχετικά με το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στα κράτη μέλη με ΑΕΠ χαμηλότερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου.

 

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Στα πλαίσια του Κοινοτικού προϋπολογισμού χορηγείται χρηματοδοτική ενίσχυση για έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.

 

Συνδέοντας την Ευρώπη

Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό χρηματοδοτικής ενίσχυσης έργων και μελετών που δημιουργήθηκε για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.