Οικονομικά Στοιχεία

Η Εταιρεία  22.09.2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2016-31/12/2016

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2015-31/12/2015

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2014-31/12/2014

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2013-31/12/2013

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2012-31/12/2012

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2011-31/12/2011

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

Δημοσιευμένος Ισολογισμός 1/1/2010-31/12/2010 (3Mb)

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008