Ανακαίνιση Μηχανοστασίου Θεσ/κης

Το έργο αφορά κυρίως τη συμπλήρωση και επέκταση του σηματοτεχνικού εξοπλισμού της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή.