Αριθμός Διαγωνισμού 1511

You are here:
Προκηρύξεις: 11-10-2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ – ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ (Α.Δ. 1511)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-10-2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 182796

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top