Αριθμός Διαγωνισμού 2015

You are here:
Προκηρύξεις: 13-10-2022

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Α.Δ. 2015)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191070

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top