Αριθμός Διαγωνισμού 2513

You are here:
Προκηρύξεις: 18-10-2021

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΟ – Β’ ΦΑΣΗ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

(Α.Δ. 2513)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-10-2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 182810

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top