Αριθμός Διαγωνισμού 2514

You are here:
Προκηρύξεις: 15-10-2021

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ  (Α.Δ. 2514)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-10-2021,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 182855

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top