Αριθμός Διαγωνισμού 3009

You are here:
Προκηρύξεις: 30-06-2021

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystallopigi and Pogradec» με ακρωνύμιο «CB RAILWAY» (Α.Δ. 3009)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  30-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  06-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

 

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ: 180951

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top