Αριθμός Πρόσκλησης 5101

You are here:
Προκηρύξεις: 21-01-2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ – ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α.Π. 5101)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η 21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185266

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top