Αριθμός Πρόσκλησης 5201

You are here:
Προκηρύξεις: 21-01-2022

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ (Α.Π. 5201)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η 21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185226

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top