Αριθμός Πρόσκλησης 5202

You are here:
Προκηρύξεις: 21-01-2022

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Α.Π. 5202)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η 21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185217

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top