Αριθμός Πρόσκλησης 5302

You are here:
Προκηρύξεις: 21-01-2022

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΟΞΟΤΕΣ (Α.Π. 5302)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η 21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185262

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top