Αριθμός Πρόσκλησης 5303

You are here:
Προκηρύξεις: 21-01-2022

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ETCS ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ (Α.Π. 5303)

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η 21/01/2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185228

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για λήψη τευχών δημοπράτησης

Go to Top